+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 1371 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5067 Week
»   เดือนนี้ 18520 Month
»   ปีนี้ 49354 Year
»   รวมทั้งหมด 54153 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


          เนเธ™เธงเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เธ‹เนˆเธญเธกเน€เธชเธฃเธดเธกเธเธฒเธฃเธญเนˆเธฒเธ™เธเธฒเธฃเน€เธ‚เธตเธขเธ™  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
     เนเธ™เธงเธ—เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เธ‹เนˆเธญเธกเน€เธชเธฃเธดเธกเธเธฒเธฃเธญเนˆเธฒเธ™เธเธฒเธฃเน€เธ‚เธตเธขเธ™          
 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะเขียนได้ [ 25 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ [ 25 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนได้” (ฉบับนักเรียน) [ 25 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านออก” (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [ 25 ม.ค. 59 ]
แบบกรอกข้อมูลอ่านเขียนมกราคม๕๙ [ 25 ม.ค. 59 ]
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงคาพื้นฐาน (การอ่านข้อความ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [ 25 ม.ค. 59 ]
คำชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนได้” (ฉบับกรรมการสอบ)ชั้น ป.๒ [ 27 ม.ค. 59 ]
คำชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านออก” (ฉบับกรรมการสอบ)ชั้น ป.๒ [ 27 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนได้” (ฉบับนักเรียน)ชั้น ป.๒ [ 27 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านออก” (ฉบับนักเรียน) ชั้นป. ๒ [ 27 ม.ค. 59 ]
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องที่กาหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ [ 27 ม.ค. 59 ]
คาชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนได้” (ฉบับกรรมการสอบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ [ 27 ม.ค. 59 ]
คาชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนได้” (ฉบับกรรมการสอบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ [ 27 ม.ค. 59 ]
คาชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านออก” (ฉบับกรรมการสอบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ [ 27 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนได้” (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ [ 27 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านออก” (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ [ 27 ม.ค. 59 ]
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่กาหนดแต่อ่านแบบร้อยแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ [ 27 ม.ค. 59 ]
คำชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนคล่อง” (ฉบับกรรมการสอบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ [ 31 ม.ค. 59 ]
คำชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านคล่อง” (ฉบับกรรมการสอบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ [ 31 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนคล่อง” (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ [ 31 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านคล่อง” (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ [ 31 ม.ค. 59 ]
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ [ 31 ม.ค. 59 ]
คำชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนคล่อง” (ฉบับกรรมการสอบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ [ 31 ม.ค. 59 ]
คาชี้แจง เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “อ่านคล่อง” (ฉบับกรรมการสอบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ [ 31 ม.ค. 59 ]
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนคล่อง” (ฉบับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ [ 31 ม.ค. 59 ]
 
หน้าที่    1 2 
 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์