+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 1010 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4706 Week
»   เดือนนี้ 18159 Month
»   ปีนี้ 48993 Year
»   รวมทั้งหมด 53792 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


   
ข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนวัดเซิงหวาย ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม ๘ [ 23 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 9 ]
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพาสร้างสรรค์ชุมชน ปี 5 [ 23 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 17 ]
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี [ 23 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 12 ]
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ 23 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 10 ]
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ดำเนินกิจกรรม "แยก แลก ยิ้ม" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมในการดูแลความสะอาดในโรงเรียน [ 22 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 15 ]
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี [ 22 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 24 ]
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรมโครงการ เข้าค่ายอบรมธรรมมะต้านยาเสพติด [ 22 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 37 ]
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 27 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมืองจราจรจำลอง จังหวัดพิษณุโลก [ 22 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 33 ]
โรงเรียนศรีภิรมย์ จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [ 22 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 12 ]
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ สพป.พล.3 ประจำปีการศึกษา 2559 [ 22 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 45 ]
โรงเรียนบ้านแยง รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน [ 21 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 41 ]
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 " จิตศึกษาพัฒนาปัญญา" PBL [ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 27 ]
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ สพป.พล.3 ประจำปีการศึกษา 2559 [ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 66 ]
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลาเตรียมสถานที่ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 21 กพ 60 [ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 25 ]
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย ต้อนรับคณะนิเทศ และประเมินคุณภาพสถานศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน [ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 35 ]
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา รับการนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาฯ [ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 33 ]
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สอนภาคปฏิบัติการเย็บหมวก [ 22 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 38 ]
โรงเรียนบ้านหนองลาน นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารฯ [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 35 ]
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ต้อนรับคณะผู้ประเมินการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 33 ]
โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 29 ]
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา พัฒนาโรงเรียน [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 16 ]
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1 ต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 29 ]
โรงเรียนบ้านนาจานต้อนรับคณะผู้ประเมินการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 29 ]
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบจัดกิจกรรมอบรมเพศน่ารู้ [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 18 ]
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาฯ [ 19 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 42 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 
 

 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์