---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เกี่ยวกับภารกิจของสพป.พล.3 พร้อมทั้งมอบนโยบาย 4 ร. 3 ส. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์พรหมพิรามระบบควบคุมภายใน
พัฒนาครูวัดโบสถ์พรหมพิรามระบบควบคุมภายใน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 อำเภอวัดโบสถ์และอำเภอพรหมพิรามทุกโรงเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกโดยมี นายฉัตรมงคล พูลศรี และ นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา สพป.พล.3 เป็นวิทยากรในการประชุม
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
เสวนาการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เสวนาการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (เสวนา 4 ภูมิภาค) เพื่อรับฟังความคิดเป็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ประชุมปฏิบัติการ ระบบควบคุมภายใน
ประชุมปฏิบัติการ ระบบควบคุมภายใน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 อำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูไทยและครูต่างชาติ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูไทยและครูต่างชาติ
ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศน.นราภรณ์ สโรดม นายชลอ ไทยนา ครูโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย และนางนุชนาถ ชัยพันธ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานครูไทยและครูต่างชาติปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ ของ กศจ.
ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ ของ กศจ.
ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค17 ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ ของ กศจ. และ อกศจ. ในเขตตรวจราชการที่ 17 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศึกษาธิการภาค 17 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 มอบเงินช่วยเหลือ ดช.ธนะรัชต์ ฉิมคง นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านชาติตระการ เสียชีวิตเนื่องจากตกน้ำ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ บ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สพป.พล.3 มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในสังกัดตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
ติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาประจำปี 2559 ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี คุณปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
พัฒนาครูด้านการเงินและบัญชี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาประจำปี 2559 ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี คุณปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 347 ] คน
เข้าร่วมงานรวมพลคนใจกุศล
เข้าร่วมงานรวมพลคนใจกุศล
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะสพป.พล.3 เข้าร่วมงานรวมพลคนใจกุศลโดย ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม เป็นประธานการจัดงาน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.พิษณุ ตุลสุข เยี่ยมคณะทำงานจัดทำคู่มือพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
1 สถานพินิจ  5 สถานศึกษา
1 สถานพินิจ 5 สถานศึกษา
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้ข้อคิดและคำแนะนำกับนักเรียน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกันพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
ติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและติดตามโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเกษตรสุขราษฏร์บำรุง โรงเรียนบ้านท่าหินลาด และโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
คู่มือพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
คู่มือพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรูทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1/2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
ร่วมถวายพระพร “  วันแม่แห่งชาติ  ปี  2559 ” อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพระพร “ วันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ” อำเภอวัดโบสถ์
นายไพสันต์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน สพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้า ประชาชน อำเภอวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมถวายพระพร ครบ 84 พรรษามหาราชินี ณ ศูนย์แผนประสานงานอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 351 ] คน
พัฒนาสำนักงาน
พัฒนาสำนักงาน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนาสำนักงานให้มีความสวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
จัดกิจกรรมวันแม่
จัดกิจกรรมวันแม่
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
คัดเลือกโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
คัดเลือกโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียน ที่เสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 อัตรา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์