---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 509 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 509 Week
»   เดือนนี้ 13962 Month
»   ปีนี้ 44796 Year
»   รวมทั้งหมด 49595 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตสุจริต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดีและเขตพื้นที่สุจริต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ประชุม Video conference
ประชุม Video conference
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประชุม Video conference หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมนางเนาวนิตย์ แสงนาค ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา โรงเรียนบ้านนาหล่ม และโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 362 ] คน
พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย
พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ติดตาม ตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านนาคล้าย
ติดตาม ตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านนาคล้าย
นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 และคณะติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนบ้านนาคล้าย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านน้ำลอม
ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนบ้านน้ำลอม
นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนบ้านน้ำลอม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ช่วย
พัฒนาครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ช่วย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
เตรียมความพร้อมการประเมิน
เตรียมความพร้อมการประเมิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
บรรจุครูผู้ช่วย
บรรจุครูผู้ช่วย
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ผ่านการสอบ จำนวน 23 ราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 โดยมีดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ เข้าร่วมปฐมนิเทศดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 3
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพรหมพิราม 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือต้านยาเสดติด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 364 ] คน
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์
สวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงานในการจัดพิธีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
เข้าร่วมพิธีสวนสนามจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมพิธีสวนสนามจังหวัดพิษณุโลก
นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงานในการจัดพิธีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง และโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อ.ชาติตระการ เพื่อติดตามการจัดกิจกรรม และโครงสร้างในช่วงเวลาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเนินทอง
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเนินทอง
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินทอง และโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ อ.ชาติตระการ เพื่อติดตามการจัดกิจกรรม และโครงสร้างในช่วงเวลาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 356 ] คน
รับนโยบาย 6 สัปดาห์ประชามติ
รับนโยบาย 6 สัปดาห์ประชามติ
ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 บรรยายพิเศษ เรื่อง 6 สัปดาห์ประชามติ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ
การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ร่วมบวงสรวงเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน
ร่วมบวงสรวงเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน เพื่อหาเงินสมทบทุนซื้อที่ดิน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ หน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอ.เมือง จังหวัดพิษ
ผู้อ่าน [ 398 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สรุปผลการสอบธุรการโรงเรียน
สรุปผลการสอบธุรการโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะสรุปผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ
เยี่ยมสนามสอบ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ธุรการโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ธุรการโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์