---งดจ่าย One Stop Service ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ --- +++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 866 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 13961 Month
»   ปีนี้ 44795 Year
»   รวมทั้งหมด 49594 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
จัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
จัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายสุทธิดล พุทธรักษ์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 25 เมษายน 2559
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ร่วมเสวนาวิชาการ
ร่วมเสวนาวิชาการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ การจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพ หายใจ สติปัญญา ประเด็นท้าทาย ตอบสนอง ทุกนโยบายสุขภาพ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 พื้นที่เป็นฐาน สานทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ Health in All Policies at the Region ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
รดน้ำขอพร
รดน้ำขอพร
นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์พร้อมคณะ รดน้ำขอพรนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ชี้แจงการประเมินลูกจ้างประจำ
ชี้แจงการประเมินลูกจ้างประจำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการประเมินลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
เตรียมความพร้อมการปรับระดับชั้นให้สูงขึ้น
เตรียมความพร้อมการปรับระดับชั้นให้สูงขึ้น
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นของลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.พล.3 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
คู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สพป.พล.3 ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบ้านสวนคลาสสิค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ร่วมงานถนนคนเดิน อ.วัดโบสถ์
ร่วมงานถนนคนเดิน อ.วัดโบสถ์
นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดงาน ถนนคนเดิน “ถนนวัฒนธรรม “คน”วัดโบสถ์ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ (ริมน้ำแควน้อย) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
สืบสานประเพณีไทย
สืบสานประเพณีไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณสุจิตรา มากร และเพื่อน ๆ ศิษย์เก่า ทพล.รุ่น 27-29 มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงหฤทัย วัฒนวงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
สวัสดีปีใหม่ไทย
สวัสดีปีใหม่ไทย
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มอบกระเช้า เนื่องวันปีใหม่ไทย และขอพร แด่ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
รดน้ำขอพรพ่อเมืองพิษณุโลก
รดน้ำขอพรพ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมรดน้ำขอพรนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งให้เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 11 เมษายน 2559
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ วัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ประชุมการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
ประชุมการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.1 ผอ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 โดยมี นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 361 ] คน
นำเสนอผลงาน
นำเสนอผลงาน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม“หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (ว.1/2559)” ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 345 ] คน
พัฒนาศักยภาพตาม ว.1 /2559
พัฒนาศักยภาพตาม ว.1 /2559
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.เขต 1 นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (ว.1/2559)”ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
เตรียมความพร้อมการประชุมพัฒนาศักยภาพผอ รองผอ.เขต
เตรียมความพร้อมการประชุมพัฒนาศักยภาพผอ รองผอ.เขต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม รองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่ม สพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (ว.1/2559)” ระยะที่ 2 (4 ภูมิภาค) ในวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ สพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์