+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 1010 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4706 Week
»   เดือนนี้ 18159 Month
»   ปีนี้ 48993 Year
»   รวมทั้งหมด 53792 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ให้กับครูนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 46 ] คน
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมการโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 5 อัตรา ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 19 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 36 ] คน
Best Practice ครูผู้ช่วย
Best Practice ครูผู้ช่วย
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติถอดประสบการณ์ครูผู้ช่วยผู้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการส่งเสริมจรยาบรรณวิชาชีพ (จรรยาบรรณต่อตนเอง) ของครูผู้ช่วย สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
งานวันครู อ.นครไทย ปี  2560
งานวันครู อ.นครไทย ปี 2560
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีสงฆ์ งานวันครูอำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ติดตามการสอบ Pre O-NET
ติดตามการสอบ Pre O-NET
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนน้ำจวง อ.ชาติตระการ ในวันที่ 19 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 49 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนภาพกายวิภาค คน สัตว์ สิ่งของและการสาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผา"
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนภาพกายวิภาค คน สัตว์ สิ่งของและการสาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผา ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 32 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะเยี่ยมบ้าน เด็กชายพายุ ทองไพรวรรณ์ นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน เด็กชายปรเมษฐ์ อ่ำอำไพ นักเรียนชั้น ป.5 เด็กหญิดรุณี ธรรมขัน นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านนาล้อม ตามโครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 18 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 31 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 46 ] คน
เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 38 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม พร้อมด้วย นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้าน เด็กชายอนุรักษ์ สวาทนุช ชั้น ป.3 โรงเรียนวัดวงฆ้อง และ เด็กหญิงณัฏฐพร เพชรพล ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม ในวันที่ 17 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้าน ดญ.ทิพวรรณ ชุ่มชื่น ชั้น ม.2 ดช.พันกร ชุ่มชื่น ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ตามโครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ในวันที่ 17 มกราคม 2560
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน
ชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน
ดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.พล.3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 34 ] คน
ร่วมงานวันครู ปี 2560
ร่วมงานวันครู ปี 2560
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 งานวันครูอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโสอำเภอชาติตระการ เป็นประธาน และมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอชาติตระการ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
ตักบาตรวันครู
ตักบาตรวันครู
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโสอำเภอชาติตระการ เป็นประธาน และมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา นายแสวง เมฆแสงสี นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอชาติตระการ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายประทุม ศิริมงคล บิดา นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ วัดแสงดาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียนวัดมะตูม
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียนวัดมะตูม
นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านชาน อ.วัดโบสถ์ เพื่อประชาพิจารณ์ ในการเรียนรวมและยุบโรงเรียน และให้นักเรียนเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดมะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียนบ้านชาน
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียนบ้านชาน
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านชาน อ.วัดโบสถ์ เพื่อประชาพิจารณ์ ในการเรียนรวมและยุบโรงเรียน และให้นักเรียนเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อยสพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 60 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้
ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัยภาคใต้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา มอบเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สพป.พล. เขต 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 25 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
ผู้บริหารเครือข่าย อ.ชาติตระการ 4 และผู้บริหารที่บรรจุใหม่ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.พรหมพิราม และ อ.วัดโบสถ์ นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้บังคับบัญชา นายอุดม สายโท รองผอ. สพป.พล. 3 และ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมมอบกระเช้าไข่ไก่ให้กับ ผอ.กลุ่มและตัวแทน ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียน
ประชาพิจารณ์การยุบโรงเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดหาดใหญ่ เพื่อประชาพิจารณ์ ในการเรียนรวมและยุบโรงเรียน และให้นักเรียนเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดหาดใหญ่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 61 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์