+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 1010 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4706 Week
»   เดือนนี้ 18159 Month
»   ปีนี้ 48993 Year
»   รวมทั้งหมด 53792 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ออกกำลังกาย โยคะ และเต้นแอโรบิค ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
มอบคูปอง ปี 59
มอบคูปอง ปี 59
ศน.บุญส่ง โทนแจ้ง ศน.สุภาพร ชำช้าง ศึกษานิเทศ สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีมอบคูปอง ปี 2559 ให้กับโรงเรียนในสังกัด อ.วัดโบสถ์ จำนวน 25 โรง ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล โดยมี นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้มอบ
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
เตรียมความพร้อมการประเมินเขตสุจริต
เตรียมความพร้อมการประเมินเขตสุจริต
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละประเด็น เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1-3
พัฒนาครูผู้สอนแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1-3
ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ถวายราชสดุดี
ถวายราชสดุดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด ถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 พร้อม ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารบริการดีมีจรรยางาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 98 ] คน
โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
กีฬาอำเภอพรหมพิราม
กีฬาอำเภอพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
เตรียมความพร้อมประเมินเขตสุจริต
เตรียมความพร้อมประเมินเขตสุจริต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
รวมพลังแห่งความภักดี
รวมพลังแห่งความภักดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 นำดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
รับฟังความต้องการนักเรียน
รับฟังความต้องการนักเรียน
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ และนายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ประชุมและรับฟังข้อร้องเรียนและความต้องการของนักเรียน กรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของนักเรียน ฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
ติดตามโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)
ติดตามโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับนายอนามโย ภูสถาน ผอ.โรงเรียน นายเกษม นิ่มกลัด ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านชาน จำนวน 5 คน เข้าทำงาน และเข้าเรียน โรงเรียนวัดเสนาสน์ ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน [ 62 ] คน
งานฌาปนกิจศพ ครูวัฒนา  อ้นสอน
งานฌาปนกิจศพ ครูวัฒนา อ้นสอน
นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานงานฌาปนกิจศพ ครูวัฒนา อ้นสอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ เมรุวัดหน้าพระธาตุ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
พิธีปิดการอบรมพัฒนาธุรการโรงเรียน
พิธีปิดการอบรมพัฒนาธุรการโรงเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้คณะวิทยากรและธุรการโรงเรียน ผ่านการอบรม 100% ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
มอบรางวัลธุรการโรงเรียนที่ทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนเต็ม
มอบรางวัลธุรการโรงเรียนที่ทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนเต็ม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลให้ธุรการโรงเรียนที่ทดสอบหลังการอบรมด้วยระบบ Onlineโดยใช้ Application Google froms ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
พัฒนาครูพื้นที่สูงด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
พัฒนาครูพื้นที่สูงด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนระดับ ป.1-3 ในสังกัดอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
พัฒนาครูธุรการ
พัฒนาครูธุรการ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพธุรการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประจำเครือข่าย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์พรหมพิรามด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
พัฒนาครูวัดโบสถ์พรหมพิรามด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนระดับ ป.1-3 ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภารกิจอื่น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 94 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2559 ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านป่าแดง และโรงเรียนบ้านแก่คันนา และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประเมิน ในวันประชุมผู้บริการสถานศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
มอบโล่โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
มอบโล่โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริการสถานศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรดีเด่นรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันประชุมผู้บริการสถานศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 22 ] คน
มอบเกียรติบัตร Math Best Practice
มอบเกียรติบัตร Math Best Practice
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Math Best Practice) ด้านการใช้สื่อ บูรณาการ การอ่านคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ประสบผลสำเร็จ และด้านคุณลักษณ์ความสามารถและทักษะที่สำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 109 ] คน
มอบวุฒิบัตรการแข่งขันภาษาอังกฤษ
มอบวุฒิบัตรการแข่งขันภาษาอังกฤษ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2559 จำนวน 7 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์