+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 1008 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4704 Week
»   เดือนนี้ 18157 Month
»   ปีนี้ 48991 Year
»   รวมทั้งหมด 53790 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และ นายทูลใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ แสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค 17 ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดีการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกโดยมี นายสราวุธ สราศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานเสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
เตรียมความพร้อมมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
เตรียมความพร้อมมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ตามโครงการมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับนางอุมาวดี สุขสอาด นักวิชาการเงินและบัญชี จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 และนางวิมลรัตน์ ชูแกล้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ อาคารบริการดี มีจรรยางาม (เรือนกาแฟ) สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ชาติตระการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
พัฒนาครูวัดโบสถ์ ชาติตระการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านe-GP
พัฒนาครูพรหมพิรามด้านe-GP
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 นำโดย นางสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอพรหมพิรามที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางณัฐกฤดา มัทธุจัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ นางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
พัฒนาครูนครไทยด้านe-GP
พัฒนาครูนครไทยด้านe-GP
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอนครไทยที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง และโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ผ่านการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 17 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
เยี่ยมนิทรรศการ
เยี่ยมนิทรรศการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดนิทรรศการคู่มือพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 340 ] คน
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ
หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน หลายปีที่พากเพียร วัน...เกษียณที่ภาคภูมิ นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค17 และ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค
เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เสวนาคู่มือเลขาศึกษาธิการภาค ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค “การจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคม บนเส้นทาง EWEC & LIMEC” ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
เข้าร่วมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค
เข้าร่วมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เข้าร่วมฟังเสวนาแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับภาค “การจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคม บนเส้นทาง EWEC & LIMEC” ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
เข้าร่วมมุฑิตาจิตผอ. และรองผอ.เขตทั่วประเทศ
เข้าร่วมมุฑิตาจิตผอ. และรองผอ.เขตทั่วประเทศ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
เข้าร่วมประชุมผอ.สพป.และรองผอ.สพป.พล.3
เข้าร่วมประชุมผอ.สพป.และรองผอ.สพป.พล.3
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 371 ] คน
ร่วมไว้อาลัย
ร่วมไว้อาลัย
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมเคารพศพนายพรม หมั่นเรียน บิดาของนางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 3 บ้านกาศใต้ อ.สูงเม่น จ.แพร่
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ร่วมเคารพศพ
ร่วมเคารพศพ
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ตัวแทนของผอ.สพป.พล.3 ร่วมเคารพศพนายพรม หมั่นเรียน บิดาของนางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 3 บ้านกาศใต้ อ.สูงเม่น จ.แพร่
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559
ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
ประชุมโรงเรียนนำร่อง จัดการขยะ
ประชุมโรงเรียนนำร่อง จัดการขยะ
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ
ชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ในสังกัด อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดทำแฟ้มวิชาการ
เตรียมความพร้อมการจัดทำแฟ้มวิชาการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาการ เพี่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
การจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ
การจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ ร่วมกับ School Partner จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำทีม โดย นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการ ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ และ โรงเรียนบ้านสีเสียด และโรงเรียนบ้านนาบัว สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
ชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ
ชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านการจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ ในสังกัด อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ วันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง ด้านการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์