+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 658 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2908 Week
»   เดือนนี้ 16361 Month
»   ปีนี้ 47195 Year
»   รวมทั้งหมด 51994 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
     ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2554
   

ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554

 

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนโรงเรียน

อ.ชาติตระการ

อ.นครไทย

อ.พรหมพิราม

อ.วัดโบสถ์

รวม

 1 - 20

-

-

-

1

1

 21 - 40

-

4

5

1

10

 41 - 60

4

12

4

6

26

 61 - 80

6

9

7

5

27

 81 - 100

1

5

10

-

16

 101 - 120

1

3

7

2

13

 121 - 200

7

9

12

9

37

 201 - 300

5

12

8

2

27

 301 - 500

3

3

-

-

6

 501 - 1,500

2

1

-

1

4

 1,501 - 2,000

-

-

-

-

-

รวม

30

58

53

27

168

 

 

.

ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร

ที่

 

สพท. / อำเภอ

 

ลูกจ้าง

ประจำ

ผู้บริหาร/ บุคลากร/ ครู *

ผู้บริหาร/ บุคลากร/ ครู(ตามเกณฑ์)

ต่ำ เกิน พอดี

ผู้บริหาร

ครู

บุคลากร

รวม

ผู้บริหาร

ครู

บุคลากร

รวม

1

สพท.พล. 3

5

7

18

43

68

 

32

47

79

-11

2

พรหมพิราม

21

51

454

 

505

53

452

 

505

0

3

วัดโบสถ์

13

27

243

 

270

29

251

 

280

-10

4

ชาติตระการ

11

30

256

 

286

33

342

 

375

-89

5

นครไทย

26

60

439

 

499

61

509

 

570

-71

รวม

76

175

1,410

43

1,628

176

1,586

47

1,809

-181

หมายเหตุ

ผู้บริหาร      หมายถึง  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ , รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ , ผู้อำนวยการโรงเรียน , รองผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคคลากร   หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)

ครู              หมายถึง  ข้าราชการครู ตาม จ.18 , ศึกษานิเทศก์

 

 

.

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  และห้องเรียน

 

ระดับชั้น

โรงเรียนในสังกัด

สังกัดอื่น ๆ

จำนวน น.ร.

จำนวน

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

นร.

ห้อง

ก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 1

1,307

1,287

2,594

172

153

6

2747

178

อนุบาล 2

1,300

1,146

2,446

172

276

8

2,722

180

อนุบาล 3

-

-

-

-

233

8

233

8

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

2,607

2,433

5,040

344

662

22

5,702

366

ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,403

1,123

2,526

175

243

7

2,769

182

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,238

1,201

2,439

172

230

6

2,669

178

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,169

1,095

2,264

169

200

6

2,464

175

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,201

1,147

2,348

172

175

6

2,523

178

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,213

1,130

2,343

171

200

6

2,543

177

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,184

1,107

2,291

172

199

6

2,490

178

รวมระดับประถมศึกษา

7,408

6,803

14,211

1,031

1,247

37

15,458

1,068

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

714

581

1,295

74

79

2

1,374

76

มัธยมศึกษาปีที่ 2

792

583

1,375

75

112

3

1,487

78

มัธยมศึกษาปีที่ 3

743

628

1,371

75

74

3

1,445

78

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2,249

1,792

4,041

224

265

8

4,306

232

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

21

21

42

3

63

2

105

5

มัธยมศึกษาปีที่ 5

17

36

53

3

55

1

108

4

มัธยมศึกษาปีที่ 6

24

30

54

4

47

1

101

5

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

62

87

149

10

165

4

314

14

รวมทั้งสิ้น

12,326

11,115

23,441

1,609

2,339

71

25,780

1,680

 

 

 

 

 

 

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 27 พ.ค. 58 ผู้อ่าน 169 คน

 


 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์