+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 1371 Today
»   เมื่อวานนี้ 1446 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5067 Week
»   เดือนนี้ 18520 Month
»   ปีนี้ 49354 Year
»   รวมทั้งหมด 54153 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หน่วยเรียนรู้ 32 เรื่อง “ ฉันรักฤดูหนาว ” ระดับปฐมวัย

 ระหว่างวันที่  9 - 13  มกราคม  พ.ศ.  2560  (สัปดาห์ที่ 32)  คุณครูภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน ครูประจำชั้น และ คุณครูปาริชาต  ผ่องบำรุงวงษ์  ครูจ้างสอน  นำเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  จำนวน  18 คน จัดกิจกรรมหน่วยเรียนรู้  32 เรื่อง “  ฉันรักฤดูหนาว ”  (วิทยากร MR.  Joseph Kihoro  และ ผู้ปกครองนักเรียน  )โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กทุกคนเรียนรู้ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น หมอกลงในตอนเช้า มีน้ำค้างมาก ควรแต่งกายให้ร่างกายอบอุ่นเสมอ โรคที่เกิดในฤดูหนาว เช่น โรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ การป้องกันตนเองในฤดูหนาว พืชผักในฤดูหนาว สภาพทั่วไปในฤดูหนาว  การใช้ภาษาบอกความต้องการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เน้นการเรียนรู้ แบบสมดุลภาษา ทักษะและประสบการณ์สร้างเสริมคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ ( โดยใช้กระบวนการกุญแจ  5  ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน แนวคิดแบบ BBL ในระดับการศึกษาปฐมวัย ) ขอขอบคุณเป็น อย่างยิ่ง ในการเรียนรู้ เด็กปรับตัวได้  และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน                   
          1.)โครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ของเด็กปฐมวัย (มฐ.1)ตัวบ่งชี้ที่ 1.3-1.4
             1.3.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
             1.4.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
           2.)โครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ของเด็กปฐมวัย (มฐ.2)ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-1.4
             2.1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
           3.)โครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย (มฐ.3)ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
             3.3.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
           4.)โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย (มฐ.4)ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
             4.4.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 (  ณ ห้องเรียนอาคารค็อบบร้าโกลด์ สนามโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา หมู่ที่  6  ตำบลท่างาม   อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก )

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย    :  ครูภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
         เผยแพร่โดย      :     อรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์

 
วันที่ 11 ม.ค. 60 ผู้อ่าน 71 คน
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์